Declaration of Accessibility

Cognitive Linguistics
in the Year 2024

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Śląski w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej konferencji.

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ:

  • niektóre elementy graficzne niosą ze sobą treść, która mogła zostać nieprecyzyjnie opisana w opisie alternatywnych,
  • ze względu na bardzo rozbudowany i zróżnicowany serwis, na niektórych podstronach może pojawić brak konsekwencji w strukturze nagłówków,
  • na stronie internetowej można znaleźć linki bez opisu celu łącza,
  • na stronie internetowej mogą znaleźć się pliki z nieodpowiednią deklaracją językową, nieoznaczonymi tagami i metadanymi,
  • na stronie internetowej mogą pojawić się błędy w kodzie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-16.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Dodatkowo na stronie zastosowano skrót klawiaturowy:
Alt+C pozwalający na otwarcie okna chatbota (automatycznego systemu odpowiedzi). W celu wyjścia z systemu należy nacisnąć klawisz ESC.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Studentów: dostepnosc@us.edu.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 32 359 1910. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.